Local Enforcement System MT | EN

Contravention Penalty Points

Contravention Maltese Contravention English Penalty Points Code Minimum Points Maximum Points
Driver li ma waqafx f'kaz ta' incident. Driver not stopping in case of accident. AC-1 5 10
Nuqqas ta' zamma ta' indafa u fi stat tajjeb ta' tiswija (typres mikulin) Not keeping vehicle clean and in good state of repair (worn out tyres) CU-2 2 2
Vettura mghobbija b'passigieri jew taghbija aktar milli suppost. Vehicle overloaded by passengers or goods CU-4 2 2
Driver mhux fil-pussess ta' licenza mehtiega. Driver not in possession of requisite licence. LC-1 3 6
Bhala is-sid ta' vettura bil-mutur inqast li ggedded il-licenza tal-vettura. As the owner of the vehicle you failed to ensure that the vehicles was at all times covered by the necessary licence LC-3 3 6
Ghamilt uzu jew hallejt fit-triq vettura bil-mutur minghajr licenzja. Used a motor vehicle or left it parked on a public highway without the necessary licence LC-3 3 6
Nuqqas ta' tigdid ta' licenza tas-sewqan. Failed to renew driving licence. LC-4 3 6
Soqt vettura bil-mutur jew vettura ohra, waqt li kont qed izzomm jew tuza b`idejk telefon cellulari, jew xi apparat iehor simili li jinzamm fl-idejn Whilst driving a motor vehicle or any other vehicle, you were holding and/or using a handheld mobile telephone or any other similar handheld device MS-2 3 6
Waqt li kont qed issuq karozza tal-passiggieri nqast li tilbes cintorin tas-sigurta` Failed to wear seat belt whilst driving a motor vehicle not being a bus MS-3 3 3
Isuq vettura waqt li qed tuza headphones jew mezz iehor li jfixkel jew li x'aktarx ifixkel li tisma sewwa Driving while wearing headphones or other similar device, which hinders hearing or is likely to hinder from hearing properly. MS-4 3 6
Kellek jew uzajt earphones, headphones, jew mezz iehor ma widnejk tnejn Wearing or using on both ears earphones or headphones MS-4 3 6
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Speed eccessiv ) Contravening Traffic Sign ( Speed Limit ) PH-1 3 6
Soqt bi speed eccessiv aktar minn 15-il km/hr fuq il-limitu Driving at an excessive speed over 15km/hr over the limit PH-1 4 6
Soqt bi speed eccessiv sa 15-il km/hr fuq il-limitu Driving at an excessive speed up to 15km/hr over the limit PH-1 3 6
Soqt il-vettura b'velocita` eccessiva Exceeded speed limit PH-1 3 6
Waqt li kont qed issuq eccedejt l-limitu ta' velocita` impost minn regolament 127 ta' L.S. 65.11 Whilst driving you exceeded the speed limit in terms of regulation 127 of the MVR PH-1 3 6
Kontravvenzjoni ta' marki tal-karreggata ( Post ta' qsim tal-pedestrians ) Contravening Carriageway Marking ( Pedestrian Crossing ) PH-2 3 5
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Sinjal ta' post ta' qsim tal-pedestrians ) Contravening Traffic Sign ( Pedestrian Crossing Sign ) PH-2 3 5
Nuqqas ta' waqfien jew tmexxija bil-mod f'post ta'qsim ghal nies bil-pass. Not stopping or slowing at zebra crossing. PH-2 3 5
Soqt vettura bil-mutur jew vettura ohra u bqajt ghaddej jew hrigt min fuq dawl ahmar You drove a motor vehicle or any other vehicle, through or emerging from a red light TS-1 3 5
Kontravvenzjoni ta' marki tal-karreggata ( Linji bojod kontinwi ) Contravening Double continuous white lines TS-2 3 5
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Ma hemmx dawrien ghax-xellug ) Contravening Traffic Sign ( No left turn ) TS-3 3 5
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Ma hemmx dawrien ghall-lemin ) Contravening Traffic Sign ( No right turn) TS-3 3 5
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Ma tistax iddur lura ) Contravening Traffic Sign ( No U-turn ) TS-3 3 5
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Ebda Dhul minn din in-naha ) Contravening Traffic Sign ( No Entry from this side ) TS-4 3 3
Qbiz ta' xi vettura minn fuq linja bajda mizbuha, jew minn fuq studs imwahhla madwar kantuniera jew liwja Overtaking a motor vehicle over a painted white line or over fixed studs round a corner or bend TS-5 3 5
Qbizt vettura ohra li kienet miexja fl-istess direzzjoni meta kien hemm linja bajda mizbugh , jew studs imwahhla, jew madwar kantuniera jew liwja You overtook another motor vehicle proceeding in the same direction where a white line was painted, or studs fixed or round a corner or a bend TS-5 3 5
Kontravvenzjoni ta' marki tal-karreggata ( Linja ta' waqfien ) Contravening Carriageway Marking ( Stop line ) TS-6 3 5
Kontravvenzjoni ta' Sinjal tat-Traffiku ( Sinjal biex tieqaf ) Contravening Traffic Sign ( Stop Sign ) TS-6 3 5
CONTACT US | FAQ