News

L.E.S.A. AGENCY NOTICE


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the general public that the following vehicles have been removed by virtue of Article 3 (1), and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall order the sale of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears with Transport Malta / LESA, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A.


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa / Ingombru mizmumin gol bitha, Zejtun.

Il Kap Ezekuttiv ta L Agenzija L.E.S.A. jgharraf lill publiku li l vetturi msemmija hawn that ingabru ghall finijiet tal Artikoli 3 (1) u 8 (1) Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tnehhija ta Vetturi bil Mutur u Ogetti ta` Ingombru).

Il Kap Ezekuttiv ghandhu jordna l bejgh ta dawn il vetturi bil mutur meta dawn ma jittehdux lura mis sidien legittimi taghhom wara li jkunu thallsu l arretrati u multi KOLLHA mat Transport Malta / LESA fi zmien HMISTAX il jum minn din l pubblikazzjoni.


All the above listed vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal Barrani, Zejtun.
Their owners are asked to present all the necessary documentation in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista ta hawn fuq jinsabu mizmuma fil bitha ta ROC-A-GO fi Triq tal Barrani , Zejtun. Is-Sidien huma mitluba biex jiprezentaw id dokumenti kollha neccesarji sabiex jkunu jistghu jiehdu lura l vetturi taghhom.

Ghal aktar informazzjoni din ghandha tinkiseb mill Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat Telefon 21320202.